Algemene voorwaarden

Tegenstelbaarheid

De bepalingen van deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van onze aanbiedingen. De klant wordt geacht alle clausules te hebben gelezen en aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald. Door zijn bestelling bevestigt de klant zijn volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden, zonder zich te kunnen beroepen op zijn eigen aankoop- of betalingsvoorwaarden, zelfs indien deze vermeld staan in zijn orderbevestiging of enig ander document.

Prijs

Indien u niet aanwezig kunt zijn en in het belang van alle betrokkenen, gelieve uw afspraak ten minste 48 uur van tevoren af te zeggen. Anders zijn wij genoodzaakt de dienst te factureren. De btw-tarieven die van kracht zijn op het moment van facturering zullen worden toegepast. De diensten en leveringen zijn beperkt tot de inhoud van de fiche en de functiebeschrijvingen. Voor transportkosten wordt een kostprijs van 0,30 €/km (heen en terug) inclusief BTW aangerekend buiten de straal van 20 km van de dichtstbijzijnde opsteller. Voor extra werkzaamheden die door de klant ter plaatse worden besteld, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Verantwoordelijkheid

'Beclean Belgium' is in geen geval verantwoordelijk voor het verdwijnen van voorwerpen, goederen, ... achtergelaten in de voertuigen door de klant of voor fysieke, materiële of andere schade veroorzaakt aan derden tijdens het besturen van het voertuig. Wat de interne schade aan de auto betreft, bevestigen onze ervaring en deskundigheid dat wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele elektronische schade. Onze materialen en producten worden voortdurend getest vóór gebruik.

Betalingen

Tenzij anders overeengekomen, zijn onze facturen volledig contant betaalbaar. Elk bedrag dat op de vervaldag niet is betaald, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente van 1,5% per begonnen maand op. Bovendien wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat in geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, deze zal worden verhoogd met een forfaitaire en ondeelbare schadevergoeding van 18% met een minimum van 50 €, welke clausule door de klant wordt aanvaard overeenkomstig de artikelen 1147, 1152 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag vervalt de voor alle andere leveringen en werken toegekende termijn en wordt elke factuur onmiddellijk opeisbaar. Het geeft ook het recht om de werkzaamheden op te schorten voor wat nog moet worden overeengekomen. Overeenkomstig de wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties heeft de onderneming, wanneer de contractant niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, het recht om, onverminderd haar recht op terugbetaling van de gerechtskosten, overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, van de contractant vergoeding te eisen van alle kosten die hij heeft gemaakt als gevolg van betalingsachterstand.

Garantie

Beclean garandeert dat de producten die gebruikt worden voor de reiniging vooraf getest zijn.

Klachten

Elk geschil met betrekking tot onze diensten en/of facturering moet voldoende gemotiveerd worden, geformuleerd en per aangetekende brief binnen de acht dagen na de datum van de dienst of factuur naar de maatschappelijke zetel van de onderneming worden gestuurd. Anders wordt deze als nietig beschouwd. In geen geval kan de klant een geschil aanvoeren om de betaling op te schorten. Indien de klant verborgen schade of gebreken aan het voertuig meldt, verbindt de klant zich ertoe het bezoek van een deskundige die door 'Beclean Belgium' is aangesteld om het voertuig te onderzoeken, te aanvaarden. Dit bezoek houdt geen erkenning van enige verantwoordelijkheid in.

Gebruik van privégegevens

De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor facturatiedoeleinden en kunnen te allen tijde worden geraadpleegd.

Beclean Belgium SRL (Société à Responsabilité Limitée)
Rue Nestor Jonet(CO) 8D , 6180 Courcelles
0470 039 390 / info@becleanbelgium.com
BE 0697.603.808